(07/06/1396)   آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.2526(نوبت دوم)
آگهی مناقصه یک مرحله ای 1396.2526(نوبت دوم)
    
 موضوع :تامین خدمات حمل و قل در سطح استان گلستان


اعلام آمادگی : 1396/06/11
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات