ارزيابي پيمانكارانشرايط مورد نياز جهت اعلام آمادگي پيمانكاران

فراخوان مناقصات حداقل در دو نوبت در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري و يا استاني درج مي گردد.لذا پيمانكاران بايد آنرا دقيقا" مطالعه نموده و در صورت داشتن مدارك و شرايط اشاره شده در فراخوان كه مهمترين آنها ذيلا" اشاره شده است نسبت به اعلام آمادگي اقدام نمايند.

1- داشتن رتبه مناسب با مناقصه از لحاظ ساختماني، تاسيسات و...و يا تعيين صلاحيت از اداره كار در مناقصات تامين نيروي انساني و...

2- داشتن ظرفيت خالي (طبق رتبه)

تبصره:از پيمانكاراني كه داراي رتبه مناسب با نوع مناقصه نمي باشند و يا ظرفيت آنها تكميل مي باشد درخواست مي گردد اكيدا" از شركت در مناقصه و دادن اعلام آمادگي پرهيز نمايند.توزيع اسناد مناقصه

اسناد مناقصه بلافاصله پس از مهلت تعيين شده در فراخوان نوبت اول و دوم بين پيمانكاراني كه اعلام آمادگي نموده اند و شرايط فوق الذكر را دارا مي باشند(داشتن رتبه و ظرفيت خالي)توزيع مي گردد.روشها و مبناهايي كه بر اساس آنها پيمانكاران ارزيابي مي شوند:

1- داشتن رتبه متناسب با نوع مناقصه

2- داشتن ظرفيت آزاد

3- تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي كيفي كه به همراه اسناد مناقصه در اختيار پيمانكاران قرار مي گيرد و ارائه آن به همراه مدارك مورد نياز اشاره شده در پرسشنامه

تبصره:مفاد پرسشنامه ارزيابي كيفي (پيمانكاران و تامين كنندگان)شامل موارد ذيل مي باشد.مفاد پرسشنامه ارزيابي كيفي پيمانكاران:

1- توانايي مالي كه به چهار روش محاسبه مي گردد:

الف- مبلغ ماليات ساليانه

ب- مبلغ پرداختي بيمه تامين اجتماعي سالينه

ج- مبلغ درآمد ناخالص ساليانه

د- مبلغ دارايي هاي ثابت

2- ارزيابي مشتريان قبلي و حس شهرت كه از جمع چهار گزينه زير محاسبه مي گردد.

الف- تجربه كار

ب- حسن سابقه

ج- بومي بودن و داشتن تجربه در محل انجام كار

د- انجام بموقع تعهدات

3- توانايي فني و برنامه ريزي كه از جمع چهار گزينه زير محاسبه مي گردد.

الف- كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر تجربه

ب- كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر تحصيلات

ج- نظام كيفي انجام كار

د- مديريت كارآمد و خلاقيت و نوآوري

4- ظرفيت كاري پيمانكار

5- توان تجهيزاتي پيمانكار كه با ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات آماده به كار يا در دسترس پيمانكاران محاسبه مي گردد.

مفاد پرسشنامه ارزيابي كيفي تامين كنندگان:1-تامين مالي كه به سه روش زير محاسبه مي گردد:

الف- مبلغ ماليات ساليانه

ب- مبلغ فروش ساليانه

ج- مبلغ دارائي هاي ثابت

2-ارزيابي مشتريان قبلي و حسن شهرت كه از جمع چهار گزينه زير محاسبه مي گردد:

الف- كيفيت كالا

ب- عملكرد در دوره بهره برداري

ج- كيفيت خدمات پشتيباني

د- انجام بموقع تعهدات

3- استاندارد هاي توليد كه از جمع سه گزينه زير محاسبه مي گردد:

الف- ارائه گواهينامه هاي معتبر

ب- امكانات آزمايشگاهي و تجهيزات كارگاهي

ج- شاخص توان توليد

4-نظام كيفي كه از جمع چهار گزينه زير محاسبه مي گردد:

الف- نحوه تضمين محصولات و گارانتي

ب- خدمات پس از فروش

ج- آموزش كاربرد

د- نگهداري و تعميرات

5- ظرفيت توليد

قابل ذكر است تمام ستون ها و گزينه هاي فوق داراي ضريب و امتياز مشخصي مي باشد كه در کتابچه پرسشنامه بصورت شفاف تر قيد گرديده است.

كليه متقاضيان جهت كسب امتياز مندرج در فرم، تمام مدارك لازم و معتبر را پيوست نموده به همراه اسناد مناقصه در مهلت تعيين شده در دعوتنامه به امور قراردادها تحويل نمايند.

بعد از جمع آوري پاكات متقاضيان پاكت مربوط به ارزيابي كيفي به كميته فني و بازرگاني ارجاع مي گردد.بازگشايي پيشنهادات مالي و انتخاب پيمانكار
پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران كه نحوه و شرايط آن در بالا اشاره شده است اسناد پيمانكاراني كه حد نصاب نمره ارزيابي كيفي را كسب ننموده اند به آنها دعوت داده مي شود و اسناد ساير پيمانكاراني كه موفق به اخذ حد نصاب نمره شده اند (در صورت تاييد ضمانتنامه شركت در مناقصه آنها) بازگشايي و پيمانكاري را كه مناسب ترين قيمت را ارائه نموده است برنده شناخته مي شود.


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات