تعيين صلاحيت پيمانكاراناعلام تشكيل جلسه تعيين صلاحيت پيمانكاران در كميته فني و بازرگاني

در اين قسمت ليست مناقصاتي كه جهت تعيين صلاحيت در كميته فني و بازرگاني آنها تشكيل شده درج گرديده تا پيمانكاراني كه اعلام آمادگي نموده اند جهت كسب اطلاع اقدام نمايند .

1- تهيه ليست پيمانكاراني كه اعلام امادگي نموده اند پس از اتمام مهلت قانوني اعلام آمادگي

2- بررسي مدارك پرونده شركتي

3- ارزيابي پيمانكاراني كه پرونده شركتي آنان كامل و مدارك بدون نقص مي باشد .

4- ارائه ليست پيمانكاران ارزيابي شده به كميته فني و بازرگاني

5- بررسي مدارك پيمانكاران ،سوابق ، توانمندي اجرايي پيمانكاران توسط اعضاي كميته فني و بازرگاني

6- معرفي پيمانكاران تعيين صلاحيت شده


 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گاز استان گلستان می باشد.
طراحی و اجرا: واحد فن آوری اطلاعات